Pomiary wentylacji

Ventosystem Usługi systemowe Pomiary wentylacji

W czasie długookresowej eksploatacji instalacji technologicznej, szczególnie w hutach szkła, zyski ciepła oddawane do kubatury zaczynają odbiegać od wartości przewidzianych przy projektowaniu wentylacji naturalnej. Okresowe pomiary wykonywane w pracujących instalacjach służą do ilościowych badań zysków ciepła. 

Emisja zysków ciepła dla wielu zespołów instalacji technologicznej, takich jak np. piec hutniczy, zwiększa się wraz z upływem czasu pracy instalacji. Okresowe pomiary parametrów powietrza wywiewanego z kubatury pozwalają na analizę ilościową tego zjawiska. Uzyskane wyniki połączone z naszą wiedzą i doświadczeniem pozwalają na zaplanowanie działań eliminujących negatywne skutki zwiększonej ilości ciepła oddawanej do wnętrza hali.

Drugim rodzajem pomiarów, których okresowe wykonywanie jest niezbędne w wielu obiektach, jest pomiar różnicy ciśnienia w różnych miejscach kubatury hali. Średnie wartości podciśnienia również zmieniają się w zależności od czasu eksploatacji instalacji. Takie pomiary są niezbędne m. in. przy wentylacji hut szkła i są związane z koniecznością utrzymania reżimu odprężania szkła. 

Bazując na wiedzy i doświadczeniu oferujemy profesjonalne pomiary i obliczenia zysków ciepła oraz rozkładu różnicy ciśnienia. Zapewniamy doradztwo w zakresie dostosowania systemu wentylacji naturalnej do zmieniających się parametrów powietrza wewnątrz kubatury.